Dienstverlening

Waarom men al 20 jaar op ons vertrouwt

Een pragmatische aanpak en een duidelijke feitenanalyse vormen de basis in onze interventies en onderzoeken.

Wat wij doen?

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek evalueert hoe een arbeidsongeschikte medewerker weer aan het werk kan, ofwel in zijn eigen werk, het aangepaste eigen werk, of een andere functie bij de eigen of een andere werkgever (spoor 2).

Dit proces omvat gesprekken met medewerker en werkgever en bekijkt de medische beperkingen die de bedrijfsarts aangeeft.

Het resultaat is een adviesrapport met aanbevelingen voor een succesvolle re-integratie, in lijn met de Wet verbetering poortwachter en andere relevante wetgeving . Vroegtijdige inzet van het Arbeidsdeskundig onderzoek bij signalen van arbeidsbeperkingen vergroot de kans op passend werk. Een tijdige aanpak kan de duurzaamheid van beperkingen verhelderen en succesvolle herplaatsing bevorderen.

Onze benadering bevordert herstel en re-integratie waar mogelijk.

Dit op basis van onze grondige analyse, effectieve ondersteuning en duidelijk advies voor alle betrokkenen.

Analyse functiebelasting

De analyse functiebelasting kent meerdere fasen

  • We beoordelen de werkcapaciteit van medewerkers door de belasting in hun rol of taken te onderzoeken en uitvoerig te beschrijven.
  • Gesprekken met de betreffende medewerker(s) en leidinggevende(n) zijn hier, naast een analyse van de werkomgeving onderdeel van.
  • Daar waar algemene knelpunten worden aangetroffen kijken of (technische) aanpassingen kunnen bijdragen om een meer evenwichtige arbeidsbelasting te kunnen creëren.
  • De resultaten worden in een uitvoerig advies aan de werkgever aangeboden.
Indien sprake is van vragen omtrent medewerkers die reeds in aangepast werk hun taken verrichten kan het onderzoek worden uitgebreid.

We stellen een systeem op om verminderde inzetbaarheid te kwantificeren en te wegen, gebaseerd op de functiebelasting en eventuele aanvullingen die nodig zijn voor specifieke situaties.

De bevindingen uit onze analyses worden geïntegreerd in het bredere diversiteits- en inclusiebeleid van de werkgever, indien wenselijk. Waarbij wij streven naar een inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.

Expertise bij geschillen

Arbeidsdeskundige Expertise
In situaties van geschil of conflict over arbeidsongeschiktheid biedt een onafhankelijke arbeidsdeskundige expertise, mogelijk gecombineerd met aanvullend medisch of psychologisch onderzoek, een oplossing. Deze expertise beoordeelt eerdere onderzoeken en voegt eigen bevindingen toe om een advies uit te brengen over de arbeidsongeschiktheid.

Doelgroep: Medewerkers, werkgevers, en belangenbehartigers

Werkwijze: De procedure start met een analyse van aangeleverde documenten en een gesprek, vaak geïnitieerd door een juridisch vertegenwoordiger van de betrokken partij. Het onderzoek richt zich op de arbeidshistorie, de recente beoordeling van arbeidsongeschiktheid, en kenmerken van het beroep en de werkomstandigheden. Het doel is te bepalen of de bestaande beoordeling van arbeidsongeschiktheid plausibel en correct is. Een voorlopige versie van het rapport wordt voor inzage en correctie aan de betrokkene aangeboden, waarna het definitieve rapport aan de opdrachtgever en de betrokkene wordt verstrekt.

Inclusief verzuimbeleid

Inclusief verzuimbeleid focust op het duurzaam benutten van het potentieel van de medewerkers binnen een organisatie, rekening houdend met de economische grenzen.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Hoe kunnen we u ondersteunen met specialistisch arbeidsdeskundig advies op het gebied van arbeid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid, afgestemd op uw unieke situatie?