Onafhankelijke, maatwerk dienstverlening

Filosofie

Pre-wia advies

De werkgever kan tussen de 10e en 13e maand van de arbeidsongeschiktheid van werknemer een arbeidsdeskundig onderzoek laten plaatsvinden. Dit arbeidsdeskundig onderzoek geeft een helder beeld van iemands arbeidsmogelijkheden en duurzame inzetbaarheid. Zo kan de terugkeer naar werk worden bevorderd en de financiële schade beperkt.

Doelgroep

Het Pre Advies is bedoeld voor werknemers uit het primair onderwijs die langer dan 10 en minder dan 13 maanden ziek zijn, die volgens de bedrijfsarts over restverdiencapaciteit (arbeidsmogelijkheden in enig werk) beschikken en van wie een spoedig, duurzaam en volledig herstel nog niet zeker is. Het doel is om in een vroegtijdig stadium (mogelijke) WGA-instroom op te sporen en te voorkomen. WGA staat voor Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De WGA is een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet geldt voor werknemers die na 2 jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

Specifiek wordt in het Pre Advies getoetst of het gevolgde re-integratieplan reëel en adequaat is. Waar aan de orde worden er concrete aanbevelingen voor het vervolg gedaan. Tevens krijgen werkgever en werknemer informatie over mogelijke financiële consequenties na twee jaar ziekte.

Werkwijze

Iedere situatie is anders en daarom starten we altijd met een gesprek met de locatieleider, schooldirecteur en/of direct leidinggevende om een beeld te krijgen van de voorgeschiedenis en de functiemogelijkheden van uw medewerker in uw schoolorganisatie. Aansluitend heeft de arbeidsdeskundige een gesprek met uw werknemer om de knelpunten vast te stellen en oplossingen in beeld te brengen. De werkomgeving van de werknemer wordt beoordeeld en professioneel overleg met de bedrijfsarts heeft plaats.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Vragen? Bel ons!

+ 31 (0)85 877 04 36

Resultaat

Een helder en concreet arbeidsdeskundig Pre Advies met daarin een advies inzake de arbeids- en re-integratiemogelijkheden, d.m.v. een weging van de belastbaarheid van de werknemer en de praktische gevolgen voor zijn of haar arbeidsmogelijkheden binnen of buiten de schoolorganisatie.

Aanmelden

U kunt uw medewerker hier aanmelden voor een Pre Advies WIA. Wij nemen vervolgens contact met u op om de verdere procedure te bespreken.

Direct aanmelden