Onafhankelijke, maatwerk dienstverlening

Filosofie

Arbeidsdeskundig onderzoek Wet Verbetering Poortwachter

Voor een effectief begeleidingstraject met een juiste en vlotte vervolgaanpak is de expertise van een arbeidsdeskundige vereist. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft een helder beeld van iemands arbeidsmogelijkheden en duurzame inzetbaarheid. Zo kan de terugkeer naar werk worden bevorderd en de financiële schade beperkt. Een dergelijk onderzoek heeft als eerste doel de re-integratiemogelijkheden van een werknemer optimaal te benutten.

Daarnaast draagt het onderzoek bij aan het beperken van de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit zowel door het, waar mogelijk, beperken van de duur van het arbeidsverzuim, alsmede ter voorkoming van loonsancties voor de werkgever.

Doelgroep

Medewerkers die vanwege duurzame beperkingen hun functie niet kunnen uitoefenen. In veel situaties is al in een vroegtijdig stadium, na enkele maanden, duidelijk dat er sprake is van duurzame beperkingen voor het eigen werk. Wij adviseren u dan ook reeds op dat moment een arbeidsdeskundig onderzoek in te stellen. Hierdoor worden de kansen en gewijzigde mogelijkheden van uw medewerker optimaal benut en resteert meer tijd voor re-integratie in passend werk.

Werkwijze

Iedere situatie is anders en daarom starten we altijd met een gesprek met de leidinggevende, casemanager en/of HR adviseur om een beeld te krijgen van de voorgeschiedenis en de functiemogelijkheden van uw medewerker in uw organisatie. Aansluitend heeft de arbeidsdeskundige een gesprek met uw medewerker om de knelpunten vast te stellen en oplossingen in beeld te brengen. De werkomgeving van de medewerker wordt beoordeeld en professioneel overleg met de bedrijfsarts heeft plaats.

Om het arbeidsdeskundige uit te voeren met een optimaal resultaat voor werknemer en werkgever maken wij gebruik van de zogenaamde ICF-methode. ICF staat voluit voor: International Classification of Functioning, Disability and Health. Voor onze dagelijkse arbeidsdeskundige praktijk gaat het er om dat wij middels wat wij omschrijven als een “brede” probleemanalyse duidelijk maken hoe het verzuimprobleem in elkaar steekt, welke actoren betrokken zijn, welke belangen meespelen, wat de ruimte is waarbinnen oplossingen kunnen worden gezocht.

Kenmerkend voor de ICF is dat de arbeidsdeskundige zich in de analyse richt op verkenning en bespreking van 5 onderzoeksvelden, namelijk:

  • de klachten/stoornis, daaraan ontleende beperkingen en prognose; deze worden in principe door de bedrijfsarts aangeleverd;
  • het functioneren van werknemer op meerdere niveaus;
  • persoonsgebonden factoren, zoals onder meer coping, opleidings- en arbeidsverleden;
  • factoren in de werk- en thuissituatie.

Deze factoren geven vaak inzicht in achtergrond van het verzuim en inzicht in wat herstel bevordert en belemmert. Tevens wordt duidelijk hoe de werknemer met zijn beperkingen omgaat.

Op deze wijze verzamelt de arbeidsdeskundige niet alleen informatie voor een analyse, maar gaat hij ook een stap verder. De arbeidsdeskundige probeert door deze manier van benaderen een beweging richting herstelgedrag en re-integratie te bewerkstelligen bij de werknemer door hem aan te spreken op zijn 'gezonde kant' en eigen verantwoordelijkheid.
Door aan te sluiten bij wat de werknemer aangeeft en dat te verdiepen krijgt de arbeidsdeskundige niet alleen meer en betere informatie, maar voelt de werknemer zich over het algemeen ook beter 'gehoord'. Deze werkwijze leidt in de praktijk tot een helder en concreet advies voor zowel werknemer als werkgever.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Vragen? Bel ons!

+ 31 (0)85 877 04 36

Resultaat

Een Arbeidsdeskundig advies met daarin een duidelijke beschrijving van belastbaarheid versus de taakbelasting in het eigen werk van de werknemer, een beoordeling van de arbeids(on)mogelijkheden binnen de eigen organisatie en een voorstel plan van aanpak voor de (verdere) re-integratie.

Aanmelden

U kunt uw medewerker hier aanmelden voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Wij nemen contact met u op om de verdere procedure te bespreken.

Direct aanmelden